Algemene voorwaarden Veilingsite Studievereniging Syntax

Hieronder vind je de voorwaarden die van toepassing zijn op alle veilingen die je op https://syntax4charity.nl (hierna: “Veilingsite”) wint.

Hoe het werkt? Dat lees je op onze Veilingsite. Op alle overeenkomsten die ontstaan via onze Veilingsite, zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing. De Gebruiksvoorwaarden van Syntax zijn ook van toepassing op onze website. Zitten er tegenstrijdigheden tussen de Gebruiksvoorwaarden en deze Algemene voorwaarden, dan gaan deze laatste voorwaarden voor.

Versie: oktober 2020

Wie zijn wij?

Studievereniging Syntax, gevestigd aan de Zernikedreef 11 Postvak LCF22, 2333 CK te Leiden (hierna: “Syntax” of “Syntax4Charity” of “wij”). Wij zijn per mail te bereiken via [email protected] hierna te noemen “de Mail”.

1. Gebruiksvoorwaarden

 1. Als je 18 jaar of ouder bent, kun je biedingen plaatsen en/of een account aanmaken op onze Veilingsite. Als je een aankoop doet bij onze Veilingsite ben je 18 jaar of ouder, óf heb je toestemming van je ouders.
 2. Met een winnend bod vanaf jouw account op de Veilingsite wordt een definitieve veilingovereenkomst gesloten. Dat betekent dat jij als houder van dat account verplicht bent om ons de gewonnen veiling te betalen. Dus ook wanneer een ander vanaf jouw account een veiling heeft gewonnen.
 3. Je telefoon of tablet met een ander delen terwijl je ingelogd bent op onze Veilingsite, kan ook betekenen dat een ander een veiling wint. Deze ben jij als houder van het account verplicht te betalen.

2. Transparantie veilingen en deals

 1. Bied je mee, dan wordt jouw echte naam getoond bij die veiling. Dat betekent ook dat iedereen kan zien dat je meebiedt op een veiling. Gebruik je niet je echte naam, dan is jouw bod niet geldig.
 2. Manipulatie van biedingen of prijzen op onze Veilingsite, ander misbruik of fraude, wordt door ons actief gemonitord. Zodra wij misbruik vermoeden of constateren, ondernemen we daarop actie, zodat jij altijd veilig mee kunt blijven doen aan onze veilingen. Vermoed je misbruik door een ander, dan kun je ons dat laten weten via de Mail. Heb je de prijs van een veiling gemanipuleerd of pogingen daartoe gedaan of laten doen, al dan niet door het gebruik van biedrobots en het automatisch uitbrengen van biedingen, dan zullen wij je de toegang tot onze Veilingsite ontzeggen en je account blokkeren.
 3. We gebruiken je emailadres om je te laten weten of je hebt gewonnen door middel van een of meerdere (bevestigings-)mail(s).

3. Aanbod

Ons aanbod op de Veilingsite bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten, arrangementen of diensten. Wanneer de Algemene voorwaarden van de aanbieder van toepassing zijn, wordt dit tevens bij het aanbod vermeld. Eventuele vergissingen of fouten in omschrijving van het aanbod en/of in de getoonde afbeeldingen, zijn niet bindend en leiden niet tot aansprakelijkheid voor Syntax.

4. Annuleren, bedenktermijn, herroepen

1. Producten

Met uitzondering van de in artikel 4.4 genoemde zaken heb jij het recht om zonder reden en binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst van de producten de overeenkomst te herroepen. De termijn begint nadat jij of een door jou aangewezen derde de producten heeft ontvangen. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht vragen wij je om ons binnen de termijn mede te delen, al dan niet met inbegrip van het modelformulier dat je van de aankoop af wil zien. Binnen uiterlijk veertien (14) dagen na het sturen van melding, moet je de producten ook terug te sturen. Wij zullen eventueel met je bespreken hoe je het beste de spullen terug kunt sturen en tevens een juist adres verstrekken. Tijdens de bovengenoemde termijn kun je datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals je dat ook in een fysieke winkel zou doen. Wij verzoeken je wel om het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren. In beginsel dient het product dient op eenzelfde wijze te worden geretourneerd als dit aan jou is verstrekt naar aanleiding van de overeenkomst.

3. Terugbetaling

Je ontvangt alle betaalde bedragen, exclusief eventuele leveringskosten, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat je hebt aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen je met hetzelfde betaalmiddel terug als waarmee je betaald hebt, tenzij je een andere methode met ons afspreekt. De kosten voor het retourneren van producten zijn voor je eigen rekening. Daarnaast mogen wij wachten met betalen, totdat we de producten hebben ontvangen, of daarvan bewijs hebben gehad.

Op het moment dat je meer hebt gedaan met het product dan noodzakelijk was om te beoordelen of je het wil houden, kunnen wij de daardoor ontstane waardevermindering inhouden op het terug te betalen bedrag.

4. Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

 • producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, waarvan de verzegeling is verbroken;
 • cd's, dvd's, Blu-Ray discs of software waarvan de verzegeling verbroken is;
 • de levering van losse kranten, tijdschriften of magazines;
 • tickets voor personenvervoer, zoals treinkaarten;
 • diensten (of vouchers, bonnen voor diensten) zoals evenementen, vakantiehuisjes, arrangementen, tickets, waarin een bepaalde datum en of tijd is overeengekomen;
 • diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen, zoals reeds verzilverde (gereserveerde) vouchers, tickets etc.

 Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan (invullen bedrijfsnaam),

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:

de verkoop van de volgende goederen:

de levering van de volgende digitale inhoud:

de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

Besteld op* / Ontvangen op*:

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend): Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is


5. Betaling

Veiling

 1. Tenzij anders vermeld bij het aanbod, betaal je na het winnen van de veiling aan Syntax voor alle overeenkomsten die via de Veilingsite tot stand komen. Dit geldt voor alle producten en diensten via de Veilingsite. Je betaalt bevrijdend aan Syntax.
 2. Via jouw account kun je de gewonnen veiling betalen. We sturen je ook nog een e-mail met daarin de details en mogelijkheden van betalen. Wanneer er kosten voor gebruik van bepaalde betaalmethoden worden gerekend, staan deze bij de betaalmethoden vermeld.
 3. Nadat je een veiling hebt gewonnen, krijg jij van ons een bevestigingsmail. Je moet een gewonnen veiling binnen vijf (5) dagen betalen na ontvangst van deze bevestigingsmail betalen, dit is een fatale betalingstermijn.
 4. Betaal je niet binnen de termijn van vijf (5) dagen na ontvangst van de bevestigingsmail, dan ben je van rechtswege in verzuim. Via jouw opgegeven e-mailadres zullen we je nogmaals verzoeken om te betalen.

 5. Zo lang je een openstaande betalingsverplichting bij ons hebt, blijf jij uitgesloten van toekomstige veilingen van Syntax. Na betaling van de openstaande vorderingen kan je weer meebieden op de Veilingsite tijdens toekomstige evenementen.
 6. In uitzondering op bovenstaande geldt een betalingstermijn van tien (10) dagen voor al het aanbod onder ‘Producten’ op de Veilingsite. Betaal je niet binnen deze termijn, dan wordt je gewonnen veiling automatisch geannuleerd. De verplichting tot betaling vervalt op dat moment en ook het recht op levering van het product.

Veilingen

 1. Tenzij anders vermeld bij het aanbod op de Veilingsite, betaal je bij het reserveren van een dienst of arrangement, of bij het afnemen van een product, aan Syntax voor de overeenkomst die via de Veilingsite tot stand komt. Je betaalt bevrijdend aan Syntax. Als een aanbetaling bij de aanbieder vereist is, staat dit tevens bij het aanbod vermeld en op de bevestiging die je per e-mail wordt toegestuurd.

6. Na betaling - reserveren

Veilingen

Diensten

 1. Wanneer je e-tickets hebt gewonnen, krijg je binnen een redelijke termijn een e-mail van de aanbieder met daarin informatie over jouw deelname.

Producten

 1. Nadat je een veiling uit veilingaanbod onder ‘Producten’ hebt gewonnen, kun je betalen en meteen je product via je account bestellen. Je kunt hier het adres opgeven waar het product bezorgd moet worden, net zoals andere specificaties zoals kleur en maat (wanneer van toepassing).
 1. Ieder aanbod wordt gedaan onder de voorwaarde van beschikbaarheid, wat betekent dat de aanbieder niet gehouden is om aan de consument de prestatie waarop deze recht heeft te leveren indien die prestatie niet meer beschikbaar, leverbaar, dan wel uitverkocht is. Beschikbaarheid op de Veilingsite is onder voorbehoud. Syntax is niet aansprakelijk voor fouten in de beschikbaarheid opgave die resulteren in het mislopen van een prestatie. In dat geval is de overeenkomst niet tot stand gekomen en zijn geen van de partijen verplicht aan de prestaties van deze overeenkomst te voldoen.
 2. Wanneer je een reservering voor een arrangement dan wel dienst hebt gemaakt of een product heeft afgenomen, ontvang je hiervan een bevestiging per e-mail van de Veilingsite. Hierin staat hoe de afhandeling van de reservering of de aankoop verder verloopt. De bevestiging is ook terug te zien in het account op de Veilingsite. Reisbescheiden zoals vliegtickets worden altijd door de aanbieder naar je toegestuurd.
 3. Syntax houdt zich het recht voor te allen tijde het aanbod op de Veilingsite voortijdig te beëindigen.

8. Schending van de spelregels bij een veiling of een andere transactie via de website

 1. Wij hanteren enkele spelregels. Houd je je hier niet aan, kunnen wij je onmiddellijk een waarschuwing sturen, het veilingproces beëindigen, dan wel de toegang tot onze Veilingsite ontzeggen, wanneer je:

a) je niet houdt aan de door ons gestelde veilingregels en voorwaarden. Deze regels zijn te vinden op de Veilingsite, in de onderhavige Algemene voorwaarden of elders op een platform dat geverifieerd geaffilieerd is met Syntax;

b) onjuiste of onvolledige gegevens hebt opgegeven. Je bent dan ook aansprakelijk voor schade die wij lijden en kosten die worden gemaakt als gevolg van aan jou toe te rekenen onjuiste of onvolledige opgave van gegevens;

c) meerdere keren te laat of niet hebt betaald en dus in verzuim bent geweest ten aanzien van betalingen aan ons;

d) een aanstootgevende, in strijd met de wet, misleidende, racistische, pornografische of andere ethisch onverantwoorde naam gebruikt of een naam die het biedproces kan beïnvloeden;

e) medewerkers van Syntax hebt bedreigd en/of beledigd.

9. Klachten

 1. Wij doen ons best het bieden en aankopen zo leuk en gemakkelijk mogelijk te maken. Heb je toch een klacht over onze diensten, neem dan contact op via de Mail. Wij helpen je graag.

 2. Wij zullen je klacht binnen 14 dagen proberen op te lossen. Wanneer het ons niet lukt binnen deze termijn, zullen we je daarvan op de hoogte stellen.
 3. Ook is het mogelijk om je klacht in te dienen bij de Europese geschillencommissie via https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Op alle overeenkomsten die ontstaan via onze websites, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.